close
close

Váš košík

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

e-shopu: www.cukrarskepomocky.sk

Spoločnosť

CuPo s.r.o
Andrusovova 3, 85101 Bratislava

IČO:44 081 090
IČ-DPH: SK2022576369
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1 , oddiel SRO, vložka č.51479/B

Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu: 262 612 0660/1100
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2612 0660     SWIFT: TATRSK

Prevádzka

Cukrárske pomôcky
ul. Hany Meličkovej 11/B
841 05 Bratislava

Všeobecné ustanovenia

1.   Dozor vykonáva : inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

2.   Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

3.   Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Kupujúci
Registrovaný používateľ systému, ktorý má na základe registrácie právo objednať ponúkaný tovar v internetovom obchode alebo aj neregistrovaný zákazník.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy :

1.   Objednávkou je kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný systémom obchodu predávajúceho. Za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, objednávka zaslaná emailom, alebo poštou na adresu predávajúceho.

2.   Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe potvrdenia objednávky resp. v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

3.   Objednávky podané prostredníctvom tohto internetového obchodu sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

4.   Každá objednávka je potvrdená formou e-mailovej správy zaslanej na adresu uvedenú kupujúcim.

5.   Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnený formulár (predpísané údaje a náležitosti vrátane telefonického kontaktu).

6.   V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „objednávka“, je kupujúci povinný, v objednávke zvoleným spôsobom, zvoliť formu úhrady kúpnej ceny a následne zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, v opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

7.   Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a úplnom zaplatení.

8.   Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

9.   Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

 

Pri objednávke oblátok na tortu posielame ten obrázok zo zvolenej sady ktorý je na sklade.

Údaj o dostupnosti tovaru je orientačný. Pre detailné informácie je potrebné kontaktovať tel. číslo 02/64360374.

MINIMÁLNA HODNOTA OBJEDNANÉHO TOVARU JE 10 € S DPH.

PRI OSOBNOM ODBERE NIE JE NUTNÉ ROBIŤ OBJEDNÁVKU PROSTREDNÍCTVOM e-Shopu. V prípade objednávky na osobný odber, odpovieme objednávajúcemu mailom, že tovar je pripravený k odberu. Takto objednaný tovar rezervujeme 3 pracovné dni. Ak si zákazník tovar nevyzdvihne do 3 pracovných dní objednávku zrušíme.

Kúpna cena a platobné podmienky

1.  Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je vygenerovaná pre každého jedného zákazníka po vyplnení objednávky na webovej stránke predávajúceho.

2. Cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby a zmeny ceny v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcu a ostatných dodávateľov tovaru. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky. Ak je v čase expedovania cena tovaru nižšia ako na potvrdenej objednávke, tovar je predávajúcemu dodaný za platnú cenu v okamihu expedovania. Pokiaľ je predajná cena vyššia ako cena uvedená na objednávke, je kupujúci o tom informovaný a situácia sa rieši po vzájomnej dohode kupujúceho s predávajúcim.

K objednanému tovaru účtujeme dopravné náklady a to 4,99 € s DPH. Pri objednávke do zahraničia účtujeme dopravu podľa cenníka Slovenskej pošty.

Platbu do zahraničia vyžadujeme dopredu. Sumu oznámime zákaznikovi dopredu.

 

Zľavy pre veľkoobchod:

Fyzickým a právnickým osobám, ktoré u nás nakupujú tovar na ďalší predaj poskytujeme zľavu 10% z našich cien v eshope. Každá jednotlivá objednávka musí byť nad 200 € s DPH. Pre veľkoodberateľov účtujeme dopravné náklady.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Zo strany kupujúceho:

1.    Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme produkt.

2.   Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením, a to listom zaslaným poštou, doporučenou listovou zásielkou na adresu predávajúceho  alebo elektronicky na adresu obchod@cukrarskepomocky.sk .

3.     Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

4.     Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

5.     Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

6.    Kupujúci môže bez peňažnej sankcie stornovať výlučne svoju objednávku uskutočnenú prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, a to do 24 hodín odo dňa zadania platobného príkazu na zaplatenie kúpnej ceny, najneskôr však pred pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho a zároveň je povinný o uvedenej skutočnosti telefonicky a písomne upovedomiť predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade akceptácie cenovej ponuky predávajúceho zaslaním potvrdzujúceho emailu, stornovanie nie je možné.

7.   Ak dôjde k stornovaniu objednávky po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, prípadne ak kupujúci nesplní svoju oznamovaciu povinnosť v zmysle bodu 3 tohto článku Všeobecné obchodné podmienky, predávajúci nie je povinný storno objednávky akceptovať a má sa za to, že kúpna zmluva bola riadne uzatvorená.

8.     Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt v prípade, ak sú dané zákonné dôvody, musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.

9.     Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.

Zo strany predávajúceho:

Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa už tovar nevyrába alebo nedodáva, nemá ho na sklade resp. sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že niektorý tovar z objednávky na sklade chýba, pošle predávajúci zásielku bez toho tovaru, ak sa s kupujúcim nedohodne inak. Ak kupujúci zaplatil zálohu alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto prevedená späť na jeho účet alebo adresu do 3 pracovných dní. V prípade ak si kupujúci objednaný tovar neprevezme, má predávajúci právo žiadať od kupujúceho náklady spojené s doručením tovaru. Pri objednávkach, v ktorých kupujúci uvedie osobný odber, predávajúci pripraví objednaný tovar o čom mailom informuje kupujúceho. Ak si kupujúci pripravený tovar neprevezme do 3 pracovných dní, predávajúci objednávku zruší. 

Dodacie podmienky 

Tovar dodávame podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností v čo najkratšom čase., spravidla zásielky expedujeme do dvoch pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch (kapacitné možnosti, chýbajúci tovar na sklade, dohoda s kupujúcim) môže byť dodacia lehota dlhšia, najviac však 30 dní. Miesto odberu je stanovené podľa objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie objednaného tovaru na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje vždy predávajúci. Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad. 

Doručenie tovaru (spôsob odberu)

Objednaný tovar zasielame na dobierku prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS. Platba je možná v hotovosti alebo platobnou kartou.

 

Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

1.   Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ alebo nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb; zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z . v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi. Bližšie informácie sú v Reklamačnom poriadku.

2.   Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za vady tovaru podľa § 623 a 623 Občianskeho zákonníka.

3.   Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Záverečné ustanovenie

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravených týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Podpora
k produktom
Viac ako 10
rokov na trhu
Kamenná
predajňa
Doprava až
k vám domov